Jednostki organizacyjne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS 3-0145/TBM/30/93 z dnia 08.06.1993 r., i Nr DNS-1-0145-102/AM/TBM/Rej. 20/97 z dnia 07.04.1997 r. Okres ważności zezwolenia 25 lat licząc od dnia 30 kwietnia 1993 r.

Uczelnia realizuje działalność statutową na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
 • Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie

Organy Uczelni

Organami jednoosobowymi Uczelni są RektorDziekani, a organami kolegialnymi: Senat i Konwent.

Senat

W skład Senatu wchodzą: Rektor, Prorektorzy, Dziekani, wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele studentów, przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz delegowany przedstawiciel Założyciela Uczelni.

Do kompetencji Senatu należy:
 1. uchwalanie statutu Uczelni i dokonywanie jego zmian;
 2. uchwalanie strategii rozwoju Uczelni;
 3. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 4. uchwalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników Uczelni;
 5. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
 6. dokonywanie oceny działalności Uczelni i rektora;
 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności Uczelni;
 8. powoływanie, w drodze wyboru, rektora i prorektorów;
 9. wybór członków konwentu Uczelni, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, niepełniących żadnych funkcji w Uczelni i niebędących członkami senatu;
 10. uchwalanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminów innych form kształcenia;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów oraz utworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunku studiów;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji studiów podyplomowych;
 13. uchwalanie warunków prowadzenia prac badawczych i zasad uczestniczenia w nich nauczycieli akademickich;
 14. wyrażanie zgody na utworzenie, na podstawie porozumienia z inną uczelnią lub innym podmiotem, jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej;
 15. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę wydziału albo co najmniej 1/3 członków senatu;
 16. odwoływanie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków senatu:
  a) rektora – na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków senatu,
  b) prorektora – na wniosek rektora;
 17. ustalanie wykładni postanowień statutu.

Konwent

W skład Konwentu wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wybrani przez Senat, osoba delegowana przez Założyciela Uczelni, Rektor i Prorektor, Kwestor oraz przedstawiciel studentów.

Do kompetencji Konwentu należy:
 1. monitorowanie działalności Uczelni w zakresie zgodności jej działalności z ustawą i statutem,
 2. opiniowanie projektu strategii rozwoju Uczelni,
 3. dokonywanie oceny działalności Rektora,
 4. zgłaszanie do Senatu inicjatyw uchwałodawczych,
 5. opiniowanie projektów zmian statutu,
 6. ustalanie wynagrodzenia Rektora i prorektorów,
 7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo co najmniej 3 członków konwentu.