Misja i strategia

Misja

Misją WSP im. J. Korczaka w Warszawie na lata 2016-2020 pozostaje kształcenie ustawiczne różnych grup społecznych, w tym osób mniej zamożnych ze środowisk małomiasteczkowych i wiejskich, którzy z różnych powodów nie zdobyli wykształcenia wyższego lub potrzebują dodatkowych kwalifikacji czy umiejętności. Wartością nadrzędną jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji praktycznej absolwentom szkół średnich, pracownikom sektora edukacyjnego i służb społecznych, ale też innych branż, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w oparciu o najnowszą wiedzę, z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi edukacyjnych. Uczelnia kieruje swoją ofertę również do osób starszych i niepełnosprawnych, dając możliwość studiowania na odległość. Proces dydaktyczny i naukowy prowadzony w WSP im. J. Korczaka opiera się na równości w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwym traktowaniu, partycypacyjnym modelu edukacji oraz podmiotowym i indywidualnym podejściem do rozwoju.

Uczelnia wyznaje takie wartości Korczakowskie, jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, prawdę i miłość do bliźniego. Kształci w sposób horyzontalny i holistyczny w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych, a programy nauczania i dobór metod dydaktycznych służyć mają wykształceniu humanistów, rozumiejących skomplikowaną rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną. W procesie nauczania Uczelnia wykorzystuje zarówno metody refleksyjnej edukacji, jak i metody kształcenia praktycznego.

Strategia

Strategia Uczelni dotyczy działań rozwojowych w ośmiu obszarach funkcjonowania Uczelni, zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wybór tych obszarów wynika z wieloletniego doświadczenia Uczelni (obecnej na rynku od 1993 roku) oraz z licznych analiz wewnętrznych. WSP im. J. Korczaka ma ogromny potencjał dydaktyczny, naukowy i infrastrukturalny, który w coraz trudniejszej sytuacji rynkowej należałoby adaptować do nowych sytuacji.

1. Podstawową aktywnością Uczelni jest i powinna pozostać  działalność edukacyjna w duchu life long learning.
2. Projekty realizowane i kreowane na Uczelni są ważnym elementem rozwoju i poszukiwania innowacyjności. Potrzebne jest dalsze kreowanie i skuteczne wdrażanie nowych projektów dydaktycznych i naukowych ze środków zewnętrznych i własnych.
3. Studiowanie lub podwyższanie kwalifikacji w formie e-learningowej jest niezbędną formułą edukacji. Wymusza to konieczność inwestycji w rozwój nowego systemu kształcenia na odległość i w infrastrukturę IT Uczelni.
4. Potrzebne są działania inwestycyjne dotyczące kadry naukowej i administracyjnej Uczelni oraz poszukiwanie współpracowników do nowych przedsięwzięć rozwojowych.
5. Istnieje konieczność dalszej, wysokiej jakości współpracy z partnerami z innych państw oraz realizacja projektów międzynarodowych.
6. Przyszłość procesu dydaktycznego i jakość zajęć skorelowana jest nieodłącznie z prowadzonymi na Uczelni badaniami naukowymi i publikowaniem ich wyników. Dlatego istnieje konieczność inwestowania w rozwój prac badawczych (szczególnie zespołowych) i wdrożenie systemu oceny parametrycznej kadry naukowo-dydaktycznej.
7. Konsekwentne budowanie marki „Uczelni Korczaka” wymaga dalszych prac marketingowych i public relations.
8. Uczelnia funkcjonuje w środowiskach regionalnych i lokalnych. Dlatego istnieje konieczność powiązania Uczelni ze społecznościami lokalnymi oraz rozwój współpracy międzysektorowej, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i biznesem.